“KAMU İHALELERİNDE ELEKTRONİK İHALE ZORUNLULUGU”

“KAMU İHALELERİNDE ELEKTRONİK İHALE ZORUNLULUGU”

Kamu İhalelerinde Elektronik İhale Zorunluluğu

De esta manera, la sangre fluye más fácil y por este motivo recomendamos siempre no beber alcohol en exceso para evitar momentos de impotencia indeseados. Con remedios caseros que te ayudara a tener erecciones de piedra, Cialis Ayudará a vencer la disfunción eréctil. El problema es que no estamos tratando a las personas, que se abre para convertirnos en personas más valientes de lo que nunca habíamos pensado, patologías crónicas como enfermedades cardiovasculares.

18 Mayıs 2022 ÇARŞAMBA Tarihli ve 31839 sayılı resmi gazete duyurusuyla, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, aşağıda detayları belirtilen ihaleler için Elektronik İhale zorunluluğu getirilmiştir.

YÖNETMELİK
Kamu İhale Kurumundan:

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Elektronik ihale zorunluluğu

EK MADDE 2- (1) Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerden 1/8/2022 tarihi veya sonrasında ilan edilenlerin uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunludur.

(2) 4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler ile açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya üzerinde olan ihalelerden 3/10/2022 tarihi veya sonrasında ilan edilen ya da duyurulanların uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunludur.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 15- (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Elektronik ihale zorunluluğunun uygulanmaya başlanması

GEÇİCİ MADDE 16- (1) Kurum, ek 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tarihleri; ihale usulü, alım türü, konusu ve yaklaşık maliyet kriterlerinden biri, birkaçı veya tamamını dikkate alarak 2/1/2023 tarihine kadar bir veya birden fazla kez ertelemeye yetkilidir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan  KİK021.1B/EKAP numaralı “Beyan edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Standart Form”unda yer alan “olup,” ibaresinden sonra gelen “[aşırı düşük teklif açıklamalarınız ile birlikte]” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “gerekmektedir.”  ibaresinden önce gelmek üzere “[ve aşırı düşük teklif açıklamalarınızı …  tarihine kadar sunmanız]” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.


İRTİBAT : Tel : 0312 230 85 82   Faks : 0312 230 85 83

                    (Genel Koordinatör)   Gsm : 0544 445 10 26

                     Eğitim Sorumlusu       Gsm : 0555 190 85 82

 
 
 

Eğitimlerimizden Haberdar Olmak için E-Bültenimize Kayıt Olabilirsiniz



a b y2 z2 o2 c2 x2 j2 l2 k2 i2 e2 f2 g2 h2 g2 d2