Eğitim Programı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitimi
27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ”Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince evsel katı atıklar için toplama
Elektronik İhale Eğitimi
Elektronik ihale eğitimi (e ihale eğitimi) eğitimini kamu ihale kurum uzmanları tarafından uygulamalı olarak anlatılmaktadır.
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Kamu İhale Mevzuatı eğitimi Kamu ihale kurum uzmanları ve Sayıştay Denetçileri tarafından verilmektedir.
Genişletilmiş A’dan Z’ye Kamu İhale Kanunu Eğitimi
Genişletilmiş A’dan Z’ye Kamu İhale Kanunu Eğitimi
Genel Hükümler (Mal, Hizmet, Yapım, Danışmanlık İhaleleri), Özel Hükümler, Yapım İşleri İhalelerinde Sözleşme Uygulamaları, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri, Yapım İşleri Muayene ve Kabul İşleri,
Kamu İhalelerinde Şikâyet ve İnceleme Eğitimi
Kamu İhalelerinde Şikâyet ve İnceleme Eğitimi
Bu eğitim; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelere ilişkin şikayet ve itirazen şikayet başvurularına ilişkin getirilmiş kurallar ve mevzuatta yapılan son değişiklikler ile uygulamada karşılaşılması muhtemel uyuşmazlık kaynaklarına ilişk
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği Eğitimi
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği Eğitimi
Vakıf Üniversitelerinde Mevzuatın getirdiği yeniliklere uyum sağlanması, üniversite kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve Vakıf üniversitelerinde çalışan tüm yönetici ve diğer personelin, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale
Elektronik İhale Eğitimi (Özel Sektör Firmaları İçin)
Elektronik İhale Eğitimi (Özel Sektör Firmaları İçin)
Kamu İhalelerine katılmak isteyen istekli firmalara yönelik A’dan Z’ye Elektronik İhale Uygulamaları eğitimi
Belediye Mevzuatı Eğitimi
Belediye Mevzuatı Eğitimi
5393 Sayılı Kanun Uygulaması, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumluluk İmtiyazları, Belediyelerin Denetimi, Belediyelerin Stratejik Plan Hazırlaması, Belediye Bütçesinin Hazırlanması vb. birçok konuyu içeren eğitim.
Belediye Gelirleri Eğitimi
Belediye Gelirleri Eğitimi
6085 sayılı Sayıştay kanunu ile denetimin önemli bir unsuru haline gelen belediye gelirlerinin doğru bir şekilde uygulanması, yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve alternatif gelir kalemlerinin belirlenmesi amacıyla bu eğitim verilmektedir.
Mahalli İdare Şirketlerinde Yönetim Süreçleri Eğitimi
Mahalli İdare Şirketlerinde Yönetim Süreçleri Eğitimi
Mahalli idarelere ait kamu şirketlerinin kuruluşu, işleyişi, yönetimi ve yasal düzenlemeleri ile ilgili geniş kapsamlı eğitim.
Belediye Şirketleri Genel Eğitimi
Belediye Şirketleri Genel Eğitimi
Belediye şirketlerinin, kurulması, faaliyet alanları, sermaye artırımı, ihaleleri, yönetilmesi, sayıştay denetimleri, gelir kaynakları ve istisna durumları ve muafiyetleri gibi başlıkları içeren eğitim.
İmar Mevzuatı Eğitimi
İmar Mevzuatı Eğitimi
Dört farklı eğitim programı alternatifi ile İmar Mevzuatının detaylı olarak anlatıldığı bir eğitimdir.
Ruhsat ve Denetim Mevzuatı Eğitimi
Ruhsat ve Denetim Mevzuatı Eğitimi
5393 ve 5216 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Yapı Belgelerinin Düzenleme Aşamaları, Proje Onayı Ve Ruhsat Alınması, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ana başlıklarını içeren eğitim.
Zabıta Mevzuatı Eğitimi
Zabıta Mevzuatı Eğitimi
Bu eğitimle birlikte belediye zabıtalarının zabıta mevzuatı konusundaki bilgi ve becerilerini artırarak vatandaşa sunulan zabıta hizmetlerinin etkinliğini artırmak amaçlanmaktadır.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi
Bu eğitimle birlikte kurum içerisinde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabii personeli iş ve işlemlerinin mevzuata uygun ve doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
Belediyelerde Personel Mevzuatı ve İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
Belediyelerde Personel Mevzuatı ve İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
Belediyelerdeki tüm istihdam modellerini içeren, detaylı belediye personel mevzuatı ve insan kaynakları yönetimi eğitimi.
İç Kontrol Mevzuatı Eğitimi
İç Kontrol Mevzuatı Eğitimi
Eğitimin amacı; Kamu personellerine iç kontrolü öğretmek, iç kontrolde bir yol haritası oluşturmak, Kamu Yönetiminde iyi bir yönetim için yapılması gerekenleri ortaya koymaktır.
İç Kontrol Uyum Eylem Planı Eğitimi (Uygulamalı)
İç Kontrol Uyum Eylem Planı Eğitimi (Uygulamalı)
İç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanmasına yönelik uygulamalı olarak verilen eğitim.
YÖK Kanunu Eğitimi
YÖK Kanunu Eğitimi
Bu eğitimde; 2547 sayılı kanun uyarınca görevlendirmeler, atama esasları, üniversiteler arası yardımlaşma, disiplin ve izin işlemleri konusunda uyulması gereken kuralların detaylı olarak paylaşılması amaçlanmaktadır.
Yeni Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Sistemi Eğitimi
Yeni Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Sistemi Eğitimi
Yeni Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Sistemi ile ilgili aklınıza gelebilecek tüm soruların cevaplarını bulabileceğiniz eğitim.
Genel Mali Mevzuat Eğitimi
Genel Mali Mevzuat Eğitimi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Bütçe ve Muhasebe Eğitimi, İç Kontrol Eğitimi, Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi konularını içeren eğitim.
Sayıştay Denetimine Hazırlık Eğitimi
Sayıştay Denetimine Hazırlık Eğitimi
Eğitimin amacı: Sayıştay denetimine tabi kamu idarelerinde çalışan kamu görevlilerinin Sayıştay denetimi, raporlama ve hesap yargılaması hakkında bilgi edinilmesi ve Sayıştay denetimine hazırlanması amaçlanmaktadır.
Güncel Mevzuat Değişiklikleri Eğitimi
Güncel Mevzuat Değişiklikleri Eğitimi
İhale Mevzuatında, Harcama Belgeleri Mevzuatında ve Kurumunuzu İlgilendiren Diğer Mevzuatlar Kapsamında Yapılan Güncel Değişiklikler.
Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitimi
Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitimi
Protokol Kuralları, Liderlik ve Takım Çalışması, Stres Yönetimi, Beden Dili ve Kişisel İmaj, Zaman Yönetimi ve Verimli Çalışma, Güzel Konuşma ve Diksiyon
Stres Yönetimi Eğitimi
Stres Yönetimi Eğitimi
Eğitimin amacı; Stres kavramına yüklenilen olumsuz anlamın gözden geçirilmesi, olumlu stresin “yaratıcı gücünün” keşfedilmesi ve stresle barışmayı öğrenme. Olumsuz stres faktörleri hakkında bilinçlilik oluşturma ve mücadele edebilme gücünü kazanma.
Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi
Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi
Eğitimin amacı resmi yazışma kurallarının etkin ve doğru kullanımının sağlanması, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik paralelinde uygulama hatalarının önüne geçilmesidir.
 
 

 

 

SAG_2

 

SAG_5

 

SAG_3

 

SAG_4

 

GGJ

 

 

anigif

 
 
 

Eğitimlerimizden Haberdar Olmak için E-Bültenimize Kayıt Olabilirsiniza b y2 z2 o2 c2 x2 j2 l2 k2 i2 e2 f2 g2 h2 g2 d2